Metoda IPR

Řízení rizik – Rizikový management – Prevence rizik – Rizikologie

Metoda IPR – Identifikace Procesů a Rizik

Každý podnik je složitým systémem vzájemné provázaných procesů a vlastností všech procesů je, že jsou           v nějaké míře rizikové. Podniková rizika, která neznáme, jsou zdrojem hrozeb a nebezpečí – pro podnik, jeho   zisky, majetek, zaměstnance, zákazníky, partnery…

Zkušení manažeři to vědí: u žádné činnosti není předem zaručeno, že proběhne bez jakéhokoliv selhání a že přinese požadované výsledky. Ti, kteří si to neuvědomují, se riziky zabývají, až když se něco nežádoucího stane…
Poznání rizik přináší příležitost OBRÁTIT JE V NÁŠ PROSPĚCH. Platí to pro všechny oblasti managementu: procesní, organizační, strategický, projektový, bezpečnostní, znalostní, změnový, projektový, kvality, controlling, řízení lidských zdrojů, optimalizace pracovních podmínek, firemní kultura, spolehlivost lidského činitele – viz: přínosy pro podnik.

K čemu se používá metoda IPR

Každá chyba, každé selhání, neúspěch, nesplnění úkolů, příp. nehoda, zkrátka každá nežádoucí událost má své PŘÍČINY. Poznání těchto příčin i jejich vzájemných souvislostí – a to dříve než začnou škodit – je nezbytným předpokladem prevence a zvládání rizik (řízení rizik). Zkušenosti ukazují, že závěry podnikových šetření velmi často podléhají zavedeným tendencím vidět jen určité typy rizik, zpravidla ty zřetelné (symptomatické, stojící na konci kauzálního řetězce), a že proto nesměřují k odhalení skutečných – systémových a kořenových – příčin. Častá je i snaha zdůvodňovat vznik nežádoucích událostí působením náhody, nebo je svádět buď na jednotlivé zaměstnance (aniž by se zjišťovalo, proč chybu udělali), nebo na vnější vlivy (aniž by se zjišťovalo, proč jsme na ně nebyli připraveni).

Znovu a znovu potvrzovanou a přesto znovu a znovu opomíjenou zkušeností je, že máme dvě možnosti, jak se s riziky vyrovnávat: buď je včas poznat a předcházet jim, nebo spoléhat na štěstí a náhodu. Buď mít rizika pod kontrolou, nebo žít v nejistotě. První možnost nám umožní optimalizovat cestu k úspěchu. Ta druhá skoro vždycky vede ke klopýtání, slepým uličkám a ekonomickým škodám. Většina rizik se před námi schovává a čeká na příležitost. A každou chvíli pak musíme napravovat něco, čemu by bylo mnohem snadnější a levnější předejít, kdybychom se o skrytém riziku včas dozvěděli. Ale jak? Řešení existuje:

Ipr

– je univerzální nástroj pro odhalování rizik a jejich příčin v podnikové praxi

Důvodem pro vývoj metody IPR byla skutečnost, že žádná z metod používaných k hodnocení rizik nepokrývá dostatečně kompletně množinu potenciálně rizikových procesů a faktorů. Přitom znovu a znovu ověřovanou skutečností je, že opomenutí třeba jediného významného rizika může znehodnotit výsledky prováděných analýz a následně i efekty uplatněných opatření. A pozdní náprava rizik pak bývá velmi drahá a náročná.

METODA HPZ – Hodnocení postojů ke změnám

METODA HIT – Hodnocení individuálních dispozic pro práci v týmech

METODA HIR – Hodnocení informačních rizik

Metoda IPR umožňuje

 • systematicky a v krátké době zmapovat potenciálně rizikové procesy, které v podniku:
  – ohrožují současné i budoucí ekonomické výsledky a konkurenceschopnost
  – zvyšují pravděpodobnost různých nežádoucích událostí, které mohou mít závažné dopady na výkonnost, kvalitu, produktivitu, spolehlivost a bezpečnost procesů (provozních, řídicích, personálních, změnových, zákaznických, logistických, informačních, kontrolních, inovačních …)
  – mohou být příčinou odchodů klíčových zaměstnanců, ztráty zákazníků, zhoršení podnikové kultury atd.
  – brání dalšímu rozvoji podniku
 • identifikovat jednotlivá rizika a jejich příčiny
 • klasifikovat jejich závažnost
 • navrhovat účinná nápravná a preventivní opatření

Při využití metody se postupuje podle jejího KONTROLNÍHO SEZNAMU, který poskytuje návod pro systematické procházení podnikovými procesy. Postupně se odhalují nedostatky, slabiny, skrytá rizika čekající na příležitost, příčiny různých problémů, které dosud nebyly vnímány nebo byly podceňovány.
Výsledkem pak je zpřehlednění rizik pomocí tabulek a grafů uspořádaných podle jejich závažnosti a urgentnosti preventivních opatření. Dalším výstupem jsou automaticky generované KARTY RIZIK a souhrnný KATALOG RIZIK, obsahující popis jednotlivých rizik a další údaje pro jejich evidenci, sledování, nápravu a prevenci.

Metoda tedy poskytuje praktický a ověřený postup analýzy rizik, jehož cílem je, aby žádné z potenciálních ohrožení nezůstalo opomenuto. Manažerům pak přináší:
– předcházení a řešení mnoha starostí, problémů a potíží,
– podklady pro rozhodování CO a PROČ a JAK je třeba změnit
– návod jak z dnešních problémů udělat konkurenční výhodu pro zítřek.

Po provedení komplexních nebo dílčích rozborů rizik metoda dlouhodobě slouží jako nástroj podnikového řízení, který v každodenní manažerské praxi umožňuje monitorovat procesy, včas rozpoznávat jejich nedostatky a slabá (kritická) místa a odvracet následná nebezpečí dřív, než způsobí ekonomické, časové, personální, produktové nebo zákaznické škody. Je návodem pro provádění auditů, pro rozhodování, vedení lidí a pracovních týmů, realizaci změn, řízení projektů, optimalizaci pracovních podmínek, controllingu atd.