Popis metody

Metoda IPR – Identifikace Procesů a Rizik

Software metody je zpracován ve formátu Microsoft Excel. Základem metody je KONTROLNÍ SEZNAM, který v přehledné struktuře obsahuje výčet potenciálně rizikových procesů a faktorů. Slouží jako návod (postup, osnova) při hledání nedostatků, problémů a slabých míst.

ZPĚT

Kontrolní seznam je uspořádán            ve 3 úrovních. Na úrovni prvního řádu je tabulka kontrolního seznamu rozčleněna do 20 sloupců, jež jsou dány složkami managementu:

20-segmentu

Sloupce 1. řádu jsou dále členěny do položek 2. a 3. řádu.

Hodnocení rizikovosti se provádí na úrovní 3. řádu
– viz Analýza rizik – Klasifikace rizik.

Každá položka je zde definována a vysvětlena výčtem procesů a faktorů, které rozhodují o její potenciální rizikovosti, a které jsou zároveň příklady možných nedostatků a slabých míst, resp. možných preventivních opatření. Jsou formulovány tak, že navozují určitá témata a otázky, u nichž případná negativní jištění indikují RIZIKO. 

Při jejich hodnocení je třeba se ptát:
– ZDA uvedené PROCESY, postupy, činnosti existují, jsou zavedeny, řízeny, prováděny atd.,
– JAK jsou prováděny, jak fungují, jak jsou efektivní, jak vyhovují relevantním podmínkám, potřebám, požadavkům,
– KTERÝMI FAKTORY jsou (pozitivně, resp. negativně) ovlivňovány (formovány, podporovány, ohrožovány) – podmínky, vlivy, nedostatky.

Při aplikaci metody IPR lze podrobit analýze buď celý podnikový management, nebo se omezit na určitý výběr položek kontrolního seznamu. Je možné buď použít přednastavené standardní typy analýz, nebo individuálně vytvořit výběry vlastní.

Software metody umožňuje snadné a přehledné vkládání výsledků hodnocení – a to jednak klasifikačních stupňů, které jsou výsledkem hodnocení závažnosti jednotlivých rizik, jednak záznamů o zjištěných nedostatcích a jejich příčinách, které jsou následně využívány při navrhování potřebných opatření (viz KARTY RIZIK).

Výsledky jsou pak automaticky počítány a prezentovány ve formě tabulek a grafů

Příklad:

Top15Procesni-oblasti