Cíle metody IPR

Metoda IPR – Identifikace Procesů a Rizik

Metoda IPR je návodem umožňujícím systematicky a v relativně krátké době odhalit skrytá závažná rizika a slabá místa, která brání podnikovému rozvoji, ohrožují podnikové procesy, snižují jejich spolehlivost a produktivitu, a ve výsledku tak zhoršují hospodářské výsledky podniku.

Výstupy z metody: tabulky a grafy zpřehledňující existující rizika podle jejich závažnosti, KARTY RIZIK a souhrnný KATALOG RIZIK, obsahující všechny údaje o rizicích potřebné pro jejich evidenci, sledování, nápravu a prevenci.

ZPĚT

1. Identifikovat potenciálně rizikové procesy, tj. ty, které mohou v celé organizaci ohrožovat výkonnost, produktivitu, spolehlivost, bezpečnost a kvalitu provozních, organizačních, personálních a dalších procesů, mohou být příčinou nežádoucích událostí a ztrát na produkci.

2. Zhodnotit silné a slabé stránky identifikovaných procesů.

3. Odhalit významné rizikové FAKTORY, které

 • mohou být potenciálními příčinami selhání identifikovaných procesů nebo
 • mohou mít významné negativní dopady na zhoršení jejich funkce

4. Určit (pojmenovat) systémové a procesní PŘÍČINY, které se spolupodílejí nebo mohou spolupodílet na vzniku selhání a nehodových dějů, a to se zaměřením na příčiny kořenové (primární, skryté) a odstranitelné. Identifikovat jejich vzájemné součinnosti a synergie.

5. Získat podklady pro určování možných DOPADŮ, jako jsou procesní závady, selhání, poruchy, ekonomické ztráty, nesplnění cílů, kvalitativní nebo kvantitativní zhoršení produktů, ztráty zákazníků, neúspěchy při realizaci změn, ohrožení lidí, hmotného majetku i okolí, odchody klíčových zaměstnanců, ztráta motivace, zhoršení podnikové kultury atd.

 6. Klasifikovat identifikované rizikové procesy a faktory podle jejich rizikové ZÁVAŽNOSTI, resp. urgentnosti potřebných změn (nápravných a preventivních opatření).

7. Zpřehlednit aktuální pole potenciálních rizik (síť rizik) formou hierarchicky uspořádaných TABULEK a GRAFŮ.

8. Formulovat argumenty a zdůvodnění potřebných změn pro účely řízení a rozhodování, zejména pro přípravu změnových projektů, pro návrh opatření a pro komunikaci se zaměstnanci.

9. Navrhnout nápravná a preventivní OPATŘENÍ, jejichž realizace v daných podmínkách přinese největší efekt (z hlediska ekonomického, personálního, bezpečnostního atd.), a to v oblastech:

 • podniková struktura
 • procesní management
 • strategický management
 • management rizik
 • management kvality
 • bezpečnostní, krizový a environmentální management
 • produktový, marketingový a obchodní management
 • řízení lidských zdrojů, spolehlivost lidského činitele
 • podniková kultura
 • controlling
 • změnový management, projektové řízení
 • znalostní management
 • koncepty učící se organizace, interních zákazníků
 • vlastníků procesů atd.

10. Formulovat doporučení pro IMPLEMENTACI a OPTIMALIZACI navržených opatření (požadavky, pořadí, postupy, odpovědnosti, kritické faktory úspěchu) v souladu se zásadami změnového managementu.